Sertifikati kompanije Technopartner

Sistem menadžmenta kvalitetom

U današnjem sve većem konkurentskom okruženju, kompanije moraju da ostvare svoje postavljene ciljeve. Među njima, neki ciljevi dolaze do izražaja u smislu kritičnosti:

 • Zadovoljiti potrebe i zahteve potrošača;
 • Smanjiti troškove, povećati efikasnost;
 • Plasirati nove proizvode i usluge na tržište.

S obzirom da kompanije nisu u rukama radnika, koji dajući sve od sebe, pokušavaju da na najbolji način doprinesu ostvarenju postavljenih ciljeva, stoga to ne može biti adekvatno rešenje. Kao prvo, potrebno je da svako zna koji je njegov deo posla (šta treba da radi). Upravo u toj situaciji jedan sistem kvaliteta kao što je ISO 9001, koji može obezbediti postizanje postavljenih ciljeva, može biti korišćen da se kreira model Sistema menadžmenta kvalitetom. Nadalje, ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja jedan fleksibilan standard primenljiv na sve uslužne delatnosti kao što su: turizam, finansije, osiguranje, zdravstveno osiguranje itd., kao i na proizvodne organizacije.

Zasnovani na zdravom razumu, navedeni modeli, sortirajući niz uslova stvorili su osnovni sistem za upravljanje koji služi da primenjuje postojeće alate. Istovremeno, težilo se ka smanjenju troškova, razvoju sistema menadžmenta kvalitetom, ispunjavanju zahteva potrošača i povećanju produktivnosti, u svim organizacijama.

ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom se u potpunosti zasniva na osnovnim principima Upravljanja totalnim kvalitetom. Ovi principi su navedeni dole:

 • Usredsređenost na potrošače: Organizacije zavise od potrošača, pa stoga moraju da razumeju njihove trenutne i buduće potrebe, da ispunjavaju zahteve potrošača i da budu spremne i da premaše njihova očekivanja;
 • Rukovodstvo: Lideri organizacije obezbeđuju svrhu i doslednost administracije. Oni treba da ustanove način održavanja unutrašnjeg okruženja, pri čemu će svaki pojedinac svojim punim angažovanjem raditi na postizanju postavljenih ciljeva organizacije;
 • Angažovanje zaposlenih: Zaposleni na svim nivoima predstavljaju suštinu svake organizacije, a njihovo puno angažovanje predstavlja dobrobit za rad preduzeća.
 • Pristup načinu rada: U cilju što efikasnijeg postizanja željenih rezultata, aktivnostima i povezanim resursima se upravlja kao jednim procesom;
 • Sistematizovan pristup upravljanju: Definisanje, razumevanje i upravljanje procesima, kao sistemima koji su povezani jedni sa drugima, doprinosi efikasnosti i efektivnosti organizacije u ostvarivanju postavljenih ciljeva;
 • Kontinuirana poboljšanja: Kontinuirana poboljšanja svih performansi organizacije treba da predstavljaju permanentan cilj organizacije;
 • Činjenični pristup u odlučivanju: Efikasnost u odlučivanju se zasniva na analizi podataka i informacija;
 • Obostrano koristan odnos sa dobavljačima: Organizacija i njeni dobavljači zavise jedni od drugih, a jačanje njihovih međusobnih korisnih odnosa, obezbeđuje stvaranje vrednosti. 

 

(preuzeto sa Aqra)

Sistemi menadžmenta  životnom sredinom

Šta je ISO 14001? Zašto je on važan?

Opšte prihvaćena činjenica je da resursi širom sveta nisu beskonačni i da aktivnosti i uticaj proizvoda na životnu sredinu nije ni lokalnog ni regionalnog, već globalnog karaktera. ISO 14001 je osmišljen uzimajući u obzir ove činjenice, s ciljem da se, uz pomoć stvorenog sistema upravljanja, zaštite karakteristike životne sredine i njena prirodna struktura. ISO 14001 standard, zahvaljujući udruženim aktivnostima industrijskih asocijacija, omogućio je upravljanje ekološkim rizicima i mogućnostima efikasnijim, u zemlji, šteta načinjena životnoj sredini svedena je na minimum, ciljanom redukcijom potrošnje energenata i sirovina.

ISO 14001 – Sistem menadžmenta  životnom sredinom, u odnosu na priznate standarde na međunarodnoj sceni, predstavlja vodič kako da se efikasnije upravlja elementima životne sredine, organizuju aktivnosti, proizvodi i usluge.

Sistem menadžmenta životnom sredinom prema ISO 14001 standardu, uspostavljanjem u organizacijama, sprečava iscrpljivanje prirodnih resursa, ne kontaminirajući ili svodeći na minimum uticaj negativnih faktora, osiguravajući na taj način da se o firmi stekne slika, kao o ekološki pouzdanoj.

ISO 14001 Standard u načelu (zakonski)

Zakonodavne i političke institucije trebaju da imenuju politiku za zaštitu životne sredine i da se odgovorno posvete sistemu menadžmenta životnom sredinom.

Planiranje: Organizacija treba da identifikuje ekološke aspekte aktivnosti, proizvoda i usluga, da izabere najvažnije među njima i da postavi ciljeve i način na realizacije obaveza, mora da identifikuje programe za postizanje definisanih ciljeva.

Praksa i Procedure:Organizacija treba da poboljša mehanizme podrške obezbeđujući potrebe veštine i priliku za efikasnom praksom, sa ciljem da se shvati politike zaštite životne sredine, s namerom da ta politika uspešno ostvari svoj cilj.

Provera i Korektivne mere: Organizacija treba da meri i procenjuje bezbednost životne sredine, kako bi dostigla uspešan stepen aktivnosti njene zaštite.

Pregled i razvoj: Organizacija treba da revidira sistem menadžmeta  životnom sredinom i da ga kontinuirano popravlja, u cilju poboljšanja aktivnosti i stepena uspešnosti opšte zaštite životne sredine.

Prednosti ISO 14001

 • Usklađivanje sa nacionalnim i međunarodnim zakonima i zahtevima o životnoj sredini;
 • Obezbeđivanje, procenu i kontrolu uticaja na životnu sredinu;
 • Obezbeđuje konkurentnu prednost kroz povećanje ugleda organizacije;
 • Obezbeđuje poverenje i lojalnost kupaca u tom pogledu uticaja na životnu sredinu;
 • Obezbeđuje efikasnu upotrebu resursa smanjujući na taj način troškove i povećavajući produktivnost;
 • Priprema akcionog plana za borbu protiv nesreća izazvanih vanrednim stanjima (zemljotresa, požara, poplave,itd.);
 • Stvaranje imidža organizacije, kao zaštitnika životne sredine;
 • Obezbeđivanje iskoristivosti otpada;
 • Obezbeđuje da se smanje nesreće identifikacijom potencijalno opasnih mesta;
 • Obezbeđuje bolju zaštitu vodenih i energetskih resursa, kontrolu; reciklaže otpada i brižljivu selekciju sirovina;
 • Pronalaženje rešenja, kao što su čišćenje i plati penale za kršenje zakona koji proizilaze iz strategije upravljanja suprotne zakonu u ciju da se smanji finansijski teret;
 • Poboljšanje posvećenosti vrednosti preduzeća, kvalitetu radnih mesta, moralu zaposlenih;
 • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti na tržištima gde su važni ekološki proizvodni procesi.

 

(preuzeto sa Aqra)