EnergetikaObnovljivi Izvori Energije

Sve što treba da znate o Energetici

By 27/10/2021 No Comments
  • Šta podrazumevamo pod pojmom energetika?
  • Ciljevi i načela energetike
  • Koji su oblici energije?
  • Energetika u Srbiji 
  • Savez Energetičara Srbije

Šta je energetika?

Energetika može da se definiše na nekoliko načina, u zavisnosti od oblasti o kojoj govorimo.

U nauci, energetika je oblast koja se bavi izučavanjem energije i tehničke iskoristivosti njenih izvora. 

U ekonomskom i privrednom smislu ona predstavlja aktivnosti koje su usmerene na istraživanje kao i proizvodnju primarnih i sekundarnih izvora energije, njihovu transformaciju, prenos i distribuciju do samih korisnika odnosno potrošača.

Ciljevi i načela energetike

Energetika obuhvata sve aktivnosti proizvodnje čvrstih, tečnih, gasovitih goriva kao i proizvodnje električne i nuklearne energije.

Jedna od najznačajnijih svrha energetike je suzbijanje negativnih uticaja na životnu sredinu u vidu smanjenja emisije štetnih gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte. 

Pored toga, zadatak energetike je i sprovođenje ekonomične proizvodnje energenata i smanjenje gubitaka energije.

Koji su oblici energije?

Svi izvori energije se mogu podeliti na:

  1. Primarne 
  2. Sekundarne
  3. Korisne oblike energije

Primarni oblici energije se javljaju u prirodi i dele se na obnovljive i neobnovljive izvore energije. 

Neobnovljivi izvori energije se ne mogu ponovo regenerisati ili proizvesti, i u njih spadaju fosilna goriva (ugalj, sirova nafta, prirodni gas) i nuklearne mineralne sirovine (uranijum).

Dok u obnovljive izvore energije spadaju sunčeva energija, hidroenergija (energija vode), vetar, biomasa i  biogoriva. 

Sekundarni oblici energije su električna i toplotna energija, derivati nafte, nuklearno gorivo, koks i slično. 

U korisne oblike energije spadaju toplotna, mehanička, svetlosna i hemijska energija.

Energetika u Srbiji

U Srbiji svest o potrebi za energetskom efikasnošću počela da se razvija krajem devetnaestog veka.

Prva električna centrala je podignuta 1891. godine u Beogradu, a potom su centrale podignute i u Valjevu, Staroj Pazovi, Kikindi i Vršcu, dok je u Vojvodini elekrtifikacija sprovedena na samom kraju devetnaestog i početkom dvadesetog veka.

Izgradnja hidrocentrala u Srbiji započinje u dvadesetom veku, međutim iskoristivost danas postojećih kapaciteta je mala. 25,4% ukupne proizvodnje električne energije proizvodi se u hidroelektranama, što je samo 34% od ukupnih instalisanih elektroenergetskih potencijala za proizvodnju struje.

Prva termocentrala na ovim prostorima počela je sa radom 1893. godine na Dorćolu u Beogradu. Šesti oktobar, dan puštanja u rad, obeležava se kao dan Elektroprivrede Srbije. Danas u Srbiji najveće elektrane koje aktivno rade su Kolubara, Kostolac, Morava, dok je najjača TE u Srbiji je „Nikola Tesla A“ sa ukupnom snagom od 1.650 MW.

Savez energetičara Srbije

U Srbiji, Savez energetičara postoji od 1919. godine, sa sedištem u Beogradu.

Cilj saveza je pružanje pomoći svojim članovima u kako informativnim tako i radnim oblastima  energetskog sektora. Savez organizuje seminare, savetovanja, specijalizovane manifestacije na kojima se predstavljaju mogućnosti, trenutno stanje i razvojne potrebe energetske privrede u Srbiji.

Leave a Reply